Delovna telesa

Občinski svet ima naslednja delovna telesa:

  • komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja,
  • statutarno pravno komisijo,
  • odbor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo,
  • odbor za negospodarske dejavnosti,
  • odbor za gospodarstvo in proračun.
  • odbor za malo gospodarstvo in turizem
  • odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
  • odbor za požarno varnost

Občinski svet lahko imenuje tudi druga delovna telesa.

Delovna telesa občinskega sveta imajo predsednika, ki je član občinskega sveta in štiri člane. Člani delovnega telesa so lahko člani občinskega sveta ali občani, razen članov komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja, ki morajo biti člani občinskega sveta. Najmanj polovica članov delovnega telesa mora biti članov občinskega sveta.

O izvolitvi članov delovnega telesa se glasuje javno. Predsednika in člane delovnega telesa imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja, ali na predlog najmanj treh članov sveta. Kandidate iz vrst občanov lahko predlagajo tudi občani in zainteresirane organizacije v občini.