Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Pristojnosti nadzornega odbora:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna;
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Delo nadzornega odbora je javno.
Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet najkasneje v 45-tih dneh po svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora so imenovani z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Kandidate predlaga komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ali najmanj četrtina članov občinskega sveta.
Nadzorni odbor v skladu s statutom sprejme poslovnik o delu. V poslovniku podrobno opredeli svoje naloge v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o financiranju občin.
Nadzorni odbor dela na svojih sejah. Nadzorni odbor predstavlja predsednik, ki ga izvolijo člani nadzornega odbora na prvi seji. Nadzorni odbor ima predsednika in štiri člane.

Nadzorni odbor zastopajo:

Člani:

Anton VRHOVNIK – član
Milena BENETEK – članica
Alenka BREZOVNIK – članica
Damjana PAULIČ – članica
Miran URATNIK – član

Nadzorni odbor je bil imenovan na 1. redni seji Občinskega sveta Občine Mozirje, dne 22. 10. 2014.