Občinski svet
 • sprejema statut občine,
 • sprejema odloke in druge občinske akte,
 • sprejema poslovnik za svoje delo,
 • sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
 • potrjuje začasne nujne ukrepe,
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun,
 • na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana,
 • ustanavlja občinske odbore in komisije,
 • imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora, člane komisij in odborov občinskega sveta,
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,
 • imenuje in razrešuje predstavnika občine v sosvetu načelnika upravne enote,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor s statutom občine ali z odlokom občinskega sveta za odločanje o tem ni pooblaščen župan,
 • sprejema Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave,
 • imenuje občinsko volilno komisijo,
 • razpisuje referendum,
 • daje pobudo za sklic zborov občanov,
 • določa nadomestilo oziroma plačo funkcionarjev občine,
 • ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter javne gospodarske službe,
 • daje koncesije,
 • določa cene za opravljanje komunalnih storitev,
 • ustanavlja sklade,
 • odloča o priznanjih občine v skladu z odlokom,
 • daje soglasje k imenovanju direktorjev javnih podjetij in zavodov, katerih ustanovitelj je občina,
 • določa organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • sprejema program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • določa organizacijo občinskega sveta in uprave ter način njihovega delovanja v vojni,
 • imenuje člane odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut.
Člani občinskega sveta v tekočem mandatnem obdobju so:
 • Jožica STROJANŠEK SLS
 • Marko PRESEČNIK    SLS
 • Mojca FINKŠT SLS
 • Roman ČRETNIK SLS
 • mag. Peter GOLTNIK Lista prihodnosti
 • mag. Samo KRAMER Lista prihodnosti
 • Urška CAR Lista prihodnosti
 • Mark MOLNAR       Lista prihodnosti
 • Jožef JELEN SDS
 • Tanja ZUPAN VOLER SDS
 • Luka PAULIČ SDS

 

 • mag. Jože KUMAR DeSUS
 • Jurij REPENŠEK NSi
Občinski svet ima naslednja delovna telesa:
 • komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja,
 • statutarno pravno komisijo,
 • odbor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo,
 • odbor za negospodarske dejavnosti,
 • odbor za gospodarstvo in proračun.
 • odbor za malo gospodarstvo in turizem
 • odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
 • odbor za požarno varnost

Občinski svet lahko imenuje tudi druga delovna telesa.

Delovna telesa občinskega sveta imajo predsednika, ki je član občinskega sveta in štiri člane. Člani delovnega telesa so lahko člani občinskega sveta ali občani, razen članov komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja, ki morajo biti člani občinskega sveta. Najmanj polovica članov delovnega telesa mora biti članov občinskega sveta.

O izvolitvi članov delovnega telesa se glasuje javno. Predsednika in člane delovnega telesa imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja, ali na predlog najmanj treh članov sveta. Kandidate iz vrst občanov lahko predlagajo tudi občani in zainteresirane organizacije v občini.