Pristojnosti občinskega sveta

Občinski svet ima naslednje pristojnosti:

 • sprejema statut občine,
 • sprejema odloke in druge občinske akte,
 • sprejema poslovnik za svoje delo,
 • sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
 • potrjuje začasne nujne ukrepe,
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun,
 • na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana,
 • ustanavlja občinske odbore in komisije,
 • imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora, člane komisij in odborov občinskega sveta,
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,
 • imenuje in razrešuje predstavnika občine v sosvetu načelnika upravne enote,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor s statutom občine ali z odlokom občinskega sveta za odločanje o tem ni pooblaščen župan,
 • sprejema Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave,
 • imenuje občinsko volilno komisijo,
 • razpisuje referendum,
 • daje pobudo za sklic zborov občanov,
 • določa nadomestilo oziroma plačo funkcionarjev občine,
 • ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter javne gospodarske službe,
 • daje koncesije,
 • določa cene za opravljanje komunalnih storitev,
 • ustanavlja sklade,
 • odloča o priznanjih občine v skladu z odlokom,
 • daje soglasje k imenovanju direktorjev javnih podjetij in zavodov, katerih ustanovitelj je občina,
 • določa organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • sprejema program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • določa organizacijo občinskega sveta in uprave ter način njihovega delovanja v vojni,
 • imenuje člane odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut.