VLOGE IZ PODROČJA OKOLJA IN PROSTORA

obrazec ponudba nepremičnine občini kot nosilcu predkupne pravice

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča
obrazec

Vloga za izdajo lokacijske informacije
obrazec

Vloga za izdajo soglasja za poseg v javno cesto ali njen varovalni pas
obrazec

Vloga za zaporo občinske ceste
obrazec

Vloga za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom na prireditvi
obrazec

Vloga za odmero komunalnega prispevka
obrazec

Prijava podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – Poslovne površine
obrazec

Prijava podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – Stanovanjske površine
obrazec

Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
obrazec

Pritožba zoper odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
obrazec

Obrazec o oceni škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročeni po naravni nesreči
obrazec (v PDF formatu)*

*Za prebiranje PDF datotek potrebujete Adobe Acrobat Reader, ki ga brezplačno dobite na tej povezavi

VLOGE IZ GOSPODARSKEGA PODROČJA

Mesečno poročilo o nočitvah in plačani turistični taksi
obrazec TT

Vloga za prodajo izven poslovnega prostora
obrazec

Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata ali kmetije in vloga za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času
obrazec

Vloga za enkratno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega lokala ali kmetije
obrazec

Vloga za izdajo potrdija o lastni proizvodnji kmetijskih pridelkov
obrazec


VLOGE IZ SOCIALNEGA PODROČJA

Vloga za dodelitev izredne enkratne denarne pomoči
obrazec

Vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca
obrazec

Zahtevek za znižanje ali odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
obrazec


OSTALE VLOGE

Prijava oziroma prošnja za dovolitev
javne prireditev ali javnega shoda
obrazec

Vloga za najem sejne dvorane
obrazec