Predstavitev Mozirja

Vabimo vas ko ogledu triminutne video predstavitve Mozirja https://www.youtube.com/watch?v=iQ3mRc7hiAc&feature=youtu.be [...]