Občina Mozirje je uspešno pristopila k izvedbi celovite energetske prenove Osnovne šole Mozirje in Športne dvorane Mozirje. Energetski prenovi sta nujni zaradi visokih obratovalnih stroškov in dotrajanosti sistemov, vendar sta omejeni zaradi kulturnovarstvenih pogojev. Ukrepe energetske prenove je bilo treba prilagoditi kulturnovarstvenim pogojem.

Cilji in rezultati projekta so trajnostno naravnani

Ključni cilji projekta, v sklopu katerega je bila izvedena natančna analiza energetskega stanja, vključujejo:

– zmanjšanje stroškov energije,
– ohranjanje vrednosti objektov,
– izboljšanje delovnih pogojev uporabnikov.

Drugi cilji celovite energetske prenove so še zmanjšanje toplotnih izgub objektov, zmanjšanje porabe primarne energije in izboljšanje zanesljivosti energetskega sistema.

V sanacijo po modelu energetskega pogodbeništva

Stroški energije predstavljajo pomembno finančno breme za lastnika objektov, zato je Občina pri iskanju alternativnih načinov financiranja oz. rešitev stopila na pot javno-zasebnega partnerstva (JZP).

Kaj pridobimo z energetsko obnovo?

Energetska sanacija prinaša številne pozitivne učinke. To so:

  • nižja potreba po koristni energiji v objektih,
  • prihranek primarne energije glede najmanj tretjine obstoječe porabe,
  • celovito energetsko prenovljene površine stavb v lasti in rabi javnega sektorja,
  • zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
  • povišanje temperaturnega ugodja v prostorih.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada

Projekt je bil financiran iz sredstev Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 na podlagi prednostne osi ”Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja”, prednostne naložbe: ”Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in v stanovanjskem sektorju”, in sicer v okviru specifičnega cilja prednostne naložbe Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju.

Višina celotnih stroškov operacije je ocenjena na 1.233.122,17 EUR (z DDV). Skladno z določili javnega razpisa znašajo upravičeni stroški največ 1.205.966,16 EUR. Glede na višino sofinanciranja iz evropske kohezijske politike je operacija sofinancirana v skupni višini do največ 590.923,42 EUR.

Več o Kohezijskem skladu na www.eu-skladi.si.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.