V okvira projekta Generacije pod krošnjo, ki ga izvaja Ljudska univerza Velenje, vas vabimo na delavnice, v prvi vrsti namenjene starejšim, ki želite izboljšati svoje veščine uporabe pametnih telefonov.

Delavnice se začnejo 7. februarja 2019 in bodo potekale vsak četrtek od 13. do 15. ure v sejni sobi Občine Mozirje (Šmihelska cesta 2, Mozirje – 2. nadstropje).

Na srečanjih boste osvetlili ter nadgradili znanja pravilne rabe pametnih telefonov, aplikacij, ki olajšajo vsakdan.” Dotaknili se bomo digitalne fotografije, socialnih omrežij, storitev na internetu. Pomagali vam bomo pri razreševanju odprtih vprašanj in dilem,” še dodajajo organizatorji.

Več informacij lahko dobite na telefonu 041 324 646 in po e-pošti, če pišete na naslov podkrosnjami@gmail.com ali tina.jan@lu-velenje.si.

 

Več o projektu Generacije pod krošnjo

Ime operacije:  Medgeneracijsko središče SAŠA »Generacije pod krošnjo«

Akronim: Generacije pod krošnjo

Trajanje operacije: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020

Prijavitelj: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje

Partnerji : Ustanova fundacija Sadni gozd

               : Savinjsko – šaleška območna razvojna agencija, d. o. o.

               : Arhitekt Gregor Gojević, Gregor Gojević, s. p.

               : Krajinsko arhitekturno projektiranje in oblikovanje, Kaja Flis, s. p.

               : Društvo prijateljev mladine Rečica ob Savinji

Kratek povzetek operacije: 

Demografski trendi za Slovenijo kažejo, da bo leta 2020 vsak peti prebivalec starejši od 65 let. Evropa razvija različne modele, s katerimi bi posledice tega dejstva omilili. Ena izmed pomembnejših rešitev, ki je že realizirana v posameznih okoljih, so centri medgeneracijskega sodelovanja. Rezultati obstoječih centrov kažejo, da je potreba večja, kot je prostorska in kadrovska kapaciteta. S pravočasno pripravo na demografske spremembe želimo aktivno prispevati k povezovanju ter boljši vključenosti mladih, žensk in drugih ranljivih skupin (starejših, invalidov, oskrbovalcev in priseljencev) ter izboljšanju njihove socialne mreže, v vseh 10 občinah Zgornje Savinjske doline. Osredotočali se bomo na doseganje trajnostnega razvoja, družbene rasti, aktiviranje naravnih ter človeških virov, krepitev družbene odgovornosti na vseh ravneh dela in bivanja v regiji, krepitev enakih možnosti, preprečevanje različnih oblik diskriminacije, spodbujanje vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine ter razvijanje kompetenc posameznikov. Ključno je ohranjanje oz. širjenje socialne mreže ter pridobivanje novih znanj in veščin, hkrati pa spodbujanje vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine, spodbujanje medgeneracijske izmenjave, prenosa znanj ter razvijanje kompetenc posameznikov.

Inovativni pristopi:

 1. Ta model vključevanja ranljivih ciljnih skupin je zelo dobro razvit in daje odlične rezultate, trenutno predvsem v občini Velenje. Z tem projektom želimo dejavnost razširiti tudi na druge občine v SAŠA regiji.
 2. V projektu uvajamo inovativne teme, ki so odgovor na zastavljeno strategijo (les, turizem, prehranska samooskrba,…)
 3. Outreach pristop (iskanje najbolj ogrožene ciljne skupine na terenu).
 4. Izobraževanje prostovoljcev, ki bodo zagotovili trajnost po preteku projekta.
 5. Konkretno delo ranljivih skupin na področju lesne predelave in prehranske samooskrbe ob sodelovanju ustreznih strokovnjakov (vzpostavitev primernega okolja za druženje, arhitekturne rešitve in samooskrba). Udeleženci skupaj s strokovnjakom oblikujejo rešitve.

Cilj:

 1. Z različnimi preventivnimi programi in aktivnostmi, s poudarkom na socialni vključenosti ranljivih skupin prebivalstva v SAŠA regiji, želimo predvsem mladim, ženskam in drugim ranljivim skupinam (starejšim, invalidom, priseljencem in oskrbovalcem) zagotoviti boljšo dostopnost do preventivnih programov in pluralizacijo storitev.
 2. V okviru načrtovanih aktivnosti bomo z vključenimi, aktiviranimi in ustrezno usposobljenimi uporabniki k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje ter spodbujali skrb za varovanje okolja.
 3. S prijavljenimi aktivnostmi bomo spodbujali socialno vključenost ter razvijali in spodbujali inovativnost, kreativnost, ustvarjalnost in razvoj kompetenc ter potenciala ranljivih skupin, kar bo pripomoglo k pridobivanju novega, praktičnega in funkcionalnega znanja in veščin (nova znanja za nova delovna mesta).
 4. Z ozaveščanjem javnosti glede različnih oblik diskriminacije in razumevanja bomo s socialno aktivacijo ciljnih skupin prispevali tudi k preseganju stereotipov in predsodkov o specifičnih družbenih skupinah, kot so invalidi, starostniki in migranti. V sklopu vseh naših aktivnosti bomo spodbujali strpnost in pravičnost, kar bo prispevalo k bolj vključujoči in pravičnejši družbi v skladu z načeli trajnostnega razvoja.
 5. Ranljivim ciljnim skupinam (predvsem starejšim in ljudem s podeželja)bomo z izvajanjem aktivnosti v različnih občinah omogočili druženje in izobraževanje bližje domu, neformalno druženje, izmenjavo znanj med generacijami. Z aktivacijo in nudenjem ustrezne spodbude in pomoči jih bomo motivirali, dolgoročno spodbujali k nadaljnjemu izobraževanju in na ta način povečali njihove zaposlitvene možnosti in preprečevali zdrs v socialno izključenost in revščino.

Operacija je odgovor na cilj D2 Izboljšanje socialne mreže; ukrep 10: Razvoj dodatnih socialnih storitev. Odgovarja na potrebe različnih ciljnih skupin vseh generacij in vseh kultur, predvsem ranljivih (mladih, žensk, starejših, invalidov, oskrbovalcev in priseljencev) in je trajnostno naravnana.

Rezultat:

 1. Inovativna medgeneracijska mreža za krepitev ranljivih ciljnih skupin, ki bo povezovala vse ključne akterje v SAŠA regiji, ki v okolju skrbijo za socialno varnost prebivalstva.
 2. Okrepljena in razširjena dejavnosti medgeneracijskega in medkulturnega sodelovanja na vse občine SAŠA regije.
 3. Vzpostavitev štirih novih lokacij, točk v SAŠA regiji.
 4. Vzpostavitev koordinacijskega središča projekta v občini Šoštanj (odprto min. 7 ur dnevno za neformalno druženje), kjer je na voljo osnovna infrastruktura (prostori), dodano vrednost pa predstavljajo inovativne vsebine, ki bodo povezale različne generacije.
 5. Minimalno 1000 različnih uporabnikov iz ranljivih ciljnih skupin se bo z vključevanjem v neformalne oblike druženja, s povezovanjem, druženjem, informiranjem, aktivnim učenjem in delovno aktivacijo, pa se bo izboljšala njihova socialna mreža.
 6. Izvedena min. 1 vsebinska aktivnost dnevno (delavnice, predavanja, okrogle mize,…), na tematiko: turizem, prehranska samooskrba, les, osebna rast,…
 7. Izvedenih 50 delavnic delovne aktivacije (5 na občino), v katere bodo vključene ranljive ciljne skupine. Rezultat delavnic bodo inovativne rešitve za sobivanje v vseh 10 občinah (začasni objekti, ki bodo koristili lokalnim skupnostim tudi po zaključku operacije).
 8. Razvit in izveden program za usposabljanje prostovoljcev.
 9. Vključitev 20 novih usposobljenih prostovoljcev.
 10. 2 zaposlitvi za polni delovni čas.
 11. Nova FB stran.
 12. Nov Instagram profil.