V letu 2021 bodo potekala dela za obnovo gozdnogospodarskega načrta GGE Nazarje. Lastniki gozdov ste povabljeni k sodelovanju na več načinov, spodaj si preberite, kako.

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) z načrtovanjem in usmerjanjem gospodarjenja z gozdovi skrbi za ohranjanje, za sonaravni, trajnostni in kakovostni razvoj slovenskih gozdov in vseh njihovih funkcij. S tem zagotavlja podlage za njihovo trajnostno, sonaravno, večnamensko ter ekonomično gospodarjenje in rabo.

Na odseku za gozdnogospodarsko načrtovanje izdelujemo 10-letne obnovitvene načrte za gozdnogospodarske enote (GGE) v območju in območni gozdnogospodarski načrt, ki daje usmeritve za izdelavo načrtov posameznih GGE. Gozdnogospodarske enote so zaokrožene naravne in zgodovinske enote, ki obsegajo več katastrskih občin.

V letu 2021 bodo potekala dela za obnovo gozdnogospodarskega načrta GGE Nazarje. Ta obsega v celoti območje Občine Mozirje (katastrske občine Radegunda, Šmihel, Lepa Njiva, Ljubija, Brezje, Mozirje in Loke), več kot polovico občine Nazarje (katastrske občine Prihova, Kokarje, Pusto polje in del Šmartno ob Dreti), večji del občine Rečica ob Savinji (katastrske občine Rečica ob Savinji, Poljane, Šentjanž, Zgornje Pobrežje in Spodnja Rečica), v občini Ljubno katastrsko občino Šentjanž in del Tera, ter manjši del katastrske občine Jeronim v občini Vransko. Začetek veljavnosti desetletnega načrta GGE Nazarje je leto 2022.

Osnovne naloge pri obnovi načrta so meritve lesne zaloge in prirastka ter opisi sestojev z načrtovanjem najvišjega možnega poseka in nujnega obsega gozdnogojitvenih in varstvenih del. Za meritve lesne zaloge in prirastka gozdnega drevja uporabljamo metodo stalnih vzorčnih ploskev, ki so namenjene trajni spremljavi razvoja gozdov. Meritve se ponavljajo vsakih deset let. Pri tokratni obnovi načrta bomo na večini ploskev izvedli tretjo zaporedno meritev. Z meritvami in opisi sestojev bomo začeli aprila, končali bomo predvidoma konec jeseni.

SODELOVANJE LASTNIKOV GOZDOV PRI SPREJEMANJU NAČRTA

Sodelovanje lastnikov gozdov v postopku sprejemanja gozdnogospodarskih načrtov je zagotovljeno z Zakonom o gozdovih na več načinov:

  1. Zbiranje pobud – v obdobju priprave načrta se zbirajo pobude in predlogi. Podatki o gozdovih iz trenutno veljavnih gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot so dosegljivi na spletnem pregledovalniku ZGS: http://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/

Za vaše prispevke smo vam pripravili obrazce, ki jih najdete na spletni strani ZGS (http://www.zgs.si/). Pošljite jih najpozneje do 31. maja 2021 po elektronski pošti na naslov vid.preloznik@zgs.si ali po navadni pošti na Zavod za gozdove Slovenije, OE Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje.

  1. Javna razgrnitev – ko bo načrt izdelan v celoti je predvidena javna razgrnitev načrta in v okviru te tudi javna obravnava. Na tej obravnavi bo predstavljen načrt. Lastniki in ostala zainteresirana javnost bodo lahko dajali pripombe, mnenja, predloge. Načrt in pripombe bo nato obravnaval Svet območne enote ZGS. V Svetu ZGS so predstavniki lastnikov gozdov, lovstva, kmetijstva, varstva narave, ustanovitelja in lokalnih skupnosti. Svet območne enote ZGS po obravnavi pripomb in predlogov določi predlog gozdnogospodarskega načrta enote.

Vaše pobude in predlogi lahko veliko prispevajo k dobrim gozdnogospodarskim načrtom, zato z veseljem pričakujemo vaš odziv.

Pripravil:
Zavod za gozdove Slovenije, OE Nazarje
Odsek za načrtovanje razvoja gozdov