Občina Mozirje je pristopila k izdelavi projekta obnove infrastrukture na območju Praprotnikove in v delu Aškerčeve ulice.
Poudariti je potrebno, da je izvedba projekta v celoti izvedljiva le ob pridobitvi ustrezne višine sofinanciranja s strani kohezijskih sredstev, sicer se bo projekt izvajal v delu ki bo sofinanciran.
Načrtuje se zamenjava mešanega kanalizacijskega sistema z ločenim kanalizacijskim sistemom. Obstoječ kanal ni ustrezen ne po velikosti, prevodnosti kot tudi sistemu. Poseg je načrtovan pretežno po zemljiščih v lasti občine, pridobljena so tudi vsa potrebna soglasja. Obstoječa kanalizacija s cevmi in jaški se bo na obravnavanem odseku odstranila, sproti pa se bosta izvedela nova veja fekalne in meteorne kanalizacije kot novogradnja. Predvideni so tudi vodni zadrževalniki, skladno z zahtevamo direkcije za vode. Ostale priključne veje se bodo reševale individualno v kasnejših fazah. Ob zamenjavi kanalizacije bodo obravnavane ulice precej razkopane. Potrebna bo tudi zamenjava vodovoda na razkopanem delu in ponovno asfaltiranje ulic na celotni širini ulice. TK in elektro napeljave pa se bodo ohranile ter vgradile rezervne cevi za kasnejšo zamenjavo napeljav.
Zaradi vse večjega števila osebnih vozil v naselju in pomanjkanja parkirnih mest je cilj investicije tudi povečanje števila parkirnih mest, ki bodo zagotovili parkiranje za vse stanovalce in tudi obiskovalce. Izvedla se bo rekonstrukcija obstoječih parkirišč Praprotnikove ulice in izgradnjo 3 novih parkirišč. S tem želimo umestiti prometne površine ob cesto, v bližini objektov pa nameniti prostor pešcem in tako izvesti ulico bolj prijazno stanovalcem.

KANALIZACIJA
Obstoječa mešana kanalizacija v Praprotnikovi in delu Aškerčeve ulice se zamenja z ločenim sistemom kanalizacije. Obstoječa kanalizacija s cevmi in jaški se bo na obravnavanem odseku odstranila, sproti pa se bosta izvedela nova veja fekalne in meteorne kanalizacije kot novogradnja.

FEKALNA KANALIZACIJA
V Aškerčevi ulici je predvidena izgradnja fekalnega kanala v dolžini 280m, v Praprotnikovi ulici pa 420m. Skupna dolžina novega fekalnega kanala bo tako 700m. Obstoječe veje mešane kanalizacije izven omenjenih ulic se bodo ohranile in navezale na novi fekalni kanal. Novi fekalni kanal se bo na začetku Praprotnikove ulice navezal na obstoječo mešano kanalizacijo, ki vodi na čistilno napravo.

METEORNA KANALIZACIJA
V Aškerčevi ulici je predvidena izgradnja meteornega kanala v dolžini 280m, v Praprotnikovi ulici pa 430m. Skupna dolžina novega meteornega kanala bo tako 710m. Prav tako se bodo zgradile meteorne kanalizacije na parkiriščih, ki bodo povezane z glavno vejo v Praprotnikovi ulici, razen parkirišča 2, ki bo povezan na obstoječo mešano kanalizacijo. Na meteorni kanalizaciji so predvideni lovilci olj in zadrževalniki pred iztokom v obstoječ sistem ali odvodnik.

VODOVOD
V obravnavanih ulicah je predvidena tudi zamenjava obstoječega vodovoda in vodovodnih jaškov, po navodilih upravljalca vodovoda. Potrebna je tudi navezava obstoječih hišnih priključkov na nov vodovod. Predvidena je zamenjava vodovodnih cevi z novimi cevmi iz duktilne litine v dolžni 700m.

ELEKTRO IN TK NAPELJAVA
V cestnem telesu obravnavanih ulic se nahaja tudi obstoječa NN elektro napeljava in obstoječi telekomunikacijski vodi. Obe napeljavi se ohranjata, na prečkanjih pa se predvideva zaščita . Za potrebe obnove ali širitve teh vodov pa bodo ob razkopih predvidene rezervne cevi po navodilih upravljalcev, tako za potrebe telekomunikacij kot elektro vodov in kasnejšo zamenjavo napeljav.

JAVNA RAZSVETLJAVA
Na vseh obravnavanih ulicah in parkiriščih je predvidena zamenjava javne razsvetljava z novo LED tehnologijo razsvetljave.

PARKIRNI PROSTORI
Predvidena je obnova obstoječih parkirnih površin ob Praprotnikovi ulici in izgradnja novih parkirišč s povezavo na Praprotnikovo ulico. Nova parkirišča so locirana na 3 lokacijah. Vsa se nahajajo na parcelah v lasti občine.

PARKIRIŠČE 1
Nahaja se ob bivši stavbi (baraki) komunalnega podjetja na začetku Praprotnikove ulice. Ob bivšem objektu se že nahaja parkirišče, katero pa bo potrebno obnoviti. Ob porušitvi barake se je prostil večji prostor, ki je namenjen izgradnji parkirišč. Parkirišče bo velikosti cca 6000m2, z 43 parkirnimi prostori za osebna vozila in 4 parkirni prostori za tovornjake vzporedno s Praprotnikovo ulico. Na nasprotni strani Praprotnikove ulice se nahaja nova stavba komunalnega podjetja. Parkirišča bodo uporabljali zaposleni in obiskovalci, zato je predvidena tudi povezava stavbe komunalnega podjetja in parkirišč z hodnikom za pešce.

PARKIRIŠČE 2
Nahaja se na obstoječi zelenici ob bloku s stanovanjsko številko 11. Parkirišče je iz dveh delov. Eno ima dostop iz Praprotnikove ulice, drugo pa iz Savinjske ceste. Parkirišče bo velikosti cca 950m2, z 35 parkirnimi prostori za osebna vozila. Oba parkirišča povezuje pločnik, ki se navezuje na pločnik ob Praprotnikovi ulici.

praprotnikova-askerceva-ulica kanalizacija-solska-ulica-lokePARKIRIŠČE 3
Nahaja se na obstoječi zelenici na južni strani blokov s stanovanjsko številko1, 3 in 5 . Parkirišče je na obeh straneh nove dostopne ceste, ki služi le za dostop na parkirišča. Parkirišče bo velikosti cca 1500m2, z 55 parkirnimi prostori za osebna vozila. Parkirišče povezuje pločnik, ki se na obeh straneh dostopne ceste navezuje na pločnik ob Praprotnikovi ulici. Parkirišče bo namenjeno tako stanovalcem kot tudi javni rabi (bližina trškega jedra, Zdravstveni dom, ostali poslovni subjekti,..)
Projekt predstavlja izvedbo sanacije območja, potrebnega obnove in je izvedljiv le ob uspešni prijavi na sofinaciranje s strani kohezije.