tukaj.si-logotipiIme operacije: TUKAJ.SI – energetsko varčen TIC in okolju prijazen turizem

Upravičenci in vsi partnerji operacije

Vodilni partner: Občina Mozirje

Ostali partnerji operacije: Občina Ljubno ob Savinji

Projekt financira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Republika Slovenija iz Programa razvoja podeželja

1. POVZETEK

Mozirje je vstopna točka v Zgornjo Savinjsko dolino, zato se zdi smotrno, da obiskovalci doline, že na vstopu pridobijo vse potrebne informacije, o turistični ponudbi naše doline. V Mozirju TIC-a ni, zato se nam zdi prepotrebno, da v naše okolje umestimo TIC, ki bo tako obiskovalcem, kot tudi domačinom, nudil vse potrebne informacije in storitve iz področja turizma.

Izgradnja turistično informacijskega centra (TIC-a) je namenjena  razvoju programov in infrastrukture za rekreacijo, turizem in prosti čas.

Atraktivna lokacija ob regionalni cesti na vstopu v Zgornjo Savinjsko dolino, na kateri se je z izgradnjo krožišča pokazala priložnost za postavitev objekta turistično informacijskega centra, pa ni primerna samo s stališča občine Mozirje, ampak tudi drugih občin Zgornje Savinjske doline, saj pomeni odlično priložnost za ustrezno informiranje obiskovalcev in turistov že takoj ob prihodu v dolino.

Turistično informacijski center bo grajen iz masivnega lesa, jekla in betona. Njegova zunanjost bo spominjala na kozolec, gradnja objekta pa bo energetsko varčna.

2. OPREDELITEV  CILJEV INVESTICIJE

Z izvedbo investicije iz javnih sredstev bo Občina Mozirje izboljšala pogoje za življenje v lokalnem okolju. To pomeni razvoj programov in infrastrukture za rekreacijo, turizem in prosti čas.

Skozi Mozirje se letno pelje okoli 150.000 ljudi, zato bi bil turistično informacijski center vir dodatnega zaslužka. To bi pomenilo tudi velik napredek v gospodarstvu, na področju turizma.

Operacija »Tukaj.si« se v celoti sklada z izbranim ciljem tematskega področja razvoj novih storitev. Kot je že v Strategiji ugotovljeno, je turistična infrastruktura eden od pomembnejših dejavnikov za razvoj turizma. Tovrstna infrastruktura namreč ni pomembna le z vidika informiranja turistov, temveč predstavlja spodbudo za razvoj številnih vzporednih dejavnosti, ki so neposredno povezane s turizmom in turističnimi ponudniki (prodaja izdelkov in storitev, priprava in trženje programov, promocija, informiranje o izobraževanjih za turistične ponudnike). Z uporabo sodobne IKT opreme in težnje po povezovanju turistične ponudbe Sa-Ša regije, bo operacija pomenila dejanski prispevek k posodobitvi turistične infrastrukture in povezovanju območja.

Z izvedbo operacije bi občina zagotovila ustrezno infrastrukturo. V nadaljevanju pa bi se vzpostavil sistem upravljanja turistično informacijskega centra, ki bo zasledoval naslednje cilje:

 • Dvigniti turistično vrednost občine.
 • Povečati povezanost turistične ponudbe in zmogljivosti.
 • Vplivati na večjo prepoznavnost občine in savinjsko-šaleške turistične destinacije.
 • Prispevati k večji ozaveščenosti prebivalcev o pomenu turizma za razvoj kraja in doline.
 • Vključiti novo javno infrastrukturo v turistično ponudbo občine in regije.
 • Pozitivno vplivati na razvoj turizma in s tem vplivati na gospodarsko rast v občini ter povečati možnosti razvoja novih delovnih mest na področju gostinstva, turizma in drugih povezanih dejavnosti.
 • Prispevati k dolgoročnemu razvoju trajnostnega turizma.
 • Povečati prihodke iz turizma (neposredno skozi turistično takso in preko drugih sinergijskih učinkov).
 • Na podlagi ustrezne informiranosti obiskovalcev in turistov povečati dobo bivanja turistov v občini in dolini ter dvigniti potrošnjo obiskovalcev.

3. OPREDELITEV DEJAVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV

V okvirju delovanja turistično informacijskega centra bi se izvajale predvsem aktivnosti na področju informiranja, povezovanja in sodelovanja različnih deležnikov v turistični dejavnosti (turisti, obiskovalci, prebivalci, organizacije, poslovni subjekti …). Med drugimi bi se izvajale naslednje dejavnosti:

 • Posredovanje turističnih informacij, vzdrževanje in posodabljanje spletnih strani, portalov, socialnih omrežij.
 • Oblikovanje konceptov turističnega razvoja občine Mozirje in aktivno sodelovanje pri oblikovanju strateških usmeritev razvoja savinjsko-šaleške turistične destinacije.
 • Oblikovanje zanimivih, integralnih turističnih produktov za različne trge.
 • Nudenje podpore inovativnim turističnim produktom pri vstopu na trg, strokovna pomoč ponudnikom in drugim, ki se želijo ukvarjati s turizmom
 • Izvajanje promocijskih aktivnosti (nastopi na sejmih, odnosi z javnostjo …) in priprava promocijskih materialov.
 • Aktivno sodelovanje pri razvoju druge turistične ponudbe.
 • Pregled nad turistično infrastrukturo v občini (informacijske table, kažipoti, tematske poti …) in nudenje podpore občini pri upravljanju in vzdrževanju infrastrukture.
 • Spodbujanje razvoja zelenega turizma.
 • Prodaja spominkov, lokalnih izdelkov, prodaja turističnih brošur o dolini in Sloveniji ter drugega drobnega trgovskega blaga (zemljevidov, razglednic, majic …), vstopnic za različne prireditve.
 • Izposoja koles.
 • Izvajanje rezervacij pri ponudnikih nastanitev, organiziranje aktivnosti, izvajanje vodniške službe in posredovanje vodnikov za potrebe organiziranih skupin

4. PRIČAKOVANI REZULTATI INVESTICIJE

V centru bi se zbirale informacije in ponudba s strani lokalnih ponudnikov, predvsem pomembno pa bo, da se bodo te stvari ustrezno komunicirale tudi na trg – preko promocijskega materiala, spletne strani, socialnih omrežij itd.

V centru bo za izvajanje dejavnosti v prvi fazi zaposlena ena oseba (preko zavoda/občine ali kot zunanji sodelavec v obliki javno-zasebnega partnerstva). Dodatno bodo za pomoč in menjave po potrebi na voljo študent (v obliki študentskega dela ali strokovne prakse).

TIC bo obratoval skozi celo leto. V času glavne poletne sezone bo odprt vse dni v tednu (junij, julij, avgust, september), z daljšim delovnim časom, v glavnih zimskih mesecih (december, januar, februar) med tednom in ob sobotah, s krajšim delovnim časom, v ostalih mesecih pa bo odpiralni čas prilagojen izvajanju drugih aktivnosti na terenu (obiski sejmov ipd.). Pomembno je, da bo TIC v času visoke turistične sezone odprt tudi med vikendi in prazniki, ko je število obiskovalcev višje, več je menjav gostov itd.

Z realizacijo projekta se širijo »obzorja« turizma in vseh spremljajočih dejavnosti, ki postajajo v našem okolju vse močnejša gospodarska panoga.