Javno naznanilo o javni razgrnitvi in obravnavi osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OPPN – Škrubov vrh za del Sever 1

Dokumentacija
1.0 Izsek iz kartografskega dela izvedbenega dela OPN s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju

2.0 Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem

3.0 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji

4.0 Zazidalno ureditvena situacija

POVZETEK