Za dobo 30 dni se javno razgrne dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Turistično območje Mozirje vzhod. Ureditveno območje OPPN se nahaja severno od regionalne ceste Mozirje Soteska v neposredni bližini že obstoječega turističnega kompleksa in vzhodno od nakupovalnega centra Mozirje in obsega parcele št. 889/2, 889/4, 889/5, 889/6, 889/7 in 890 v k.o. Ljubija in parcele št. 93/13, 93/14 in 89/2 v k.o. Mozirje v Občini Mozirje. Ureditveno območje je velikosti cca 15.350 m².

Javna razgrnitev bo potekala v času od 22. novembra do 23. decembra 2019.