V času od 03. aprila do 06. maja 2019 bo potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Trgovski center »Jager Mozirje«.

Ureditveno območje OPPN se nahaja v območju Lave-Mozirje. Območje urejanja obsega parcele številke: del 52/3, del 52/4, del 5211, 51/1, 50/1, 50/2, 5013, 5014, 4817, 48/6, 49/5, 41/1, 40/4, 40/10, 40/9, 4015 in 35/2 vse k.o. 920 -Mozirje v enoti urejanja prostora MO 51. Velikost območja je 8990 m2.

V času javne obravnave, ki bo v sredo 17. aprila 2019 ob 12. uri, v prostorih Občine Mozirje, vam bo za vsa pojasnila na razpolago pripravljavec dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Trgovski center »Jager Mozirje«.

Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svoje pripombe in predloge v knjigo pripomb, jih pisno posredujejo na naslov Občine Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje ali pa posredujejo na elektronski naslov obcina@mozirje.si (v rubriko »zadeva« obvezno navesti ključne besede »OPPN za Trgovski center »Jager Mozirje«) do konca javne razgrnitve.
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve 06. maja 2019 do 12 ure.

Prav tako lahko vsi zainteresirani svoje pripombe in predloge podajo pisno ali ustno na zapisnik na dan javne obravnave, ki bo v sredo 17. aprila 2019 ob 12. uri.

Do pripomb in predlogov danih v času javne razgrnitve in obravnave, na podlagi določil Zakona o urejanju prostora, Občina Mozirje zavzame stališče.

Predlog tega akta bo posredovan nosilcem urejanja prostora v mnenje.

Priprava, načrtovanje in sprejemanje vsakega prostorskega akta z odlokom je časovno dokaj dolgotrajna zadeva, zato vas prosimo za udeležbo na javni razpravi in pravočasno oddajo pripomb.

Gradivo:

2018-OPPN-030_dop_osnutek-Jager_Mozirje