Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) skladno s 14. členom Zakona o gozdovih začenja z javno razgrnitvijo osnutkov gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov območij za obdobje 2021-2030 in v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje skladno s 43. členom Zakona o varstvu okolja tudi javno razgrnitev okoljskega poročila in dodatka za varovana območja za oba načrta. V okviru javne razgrnitve se bo najširša javnost lahko seznanila z relevantnimi dokumenti in na objavljene dokumente podala mnenja in pripombe.

V času javne razgrnitve bodo izvedene tudi javne obravnave s predstavitvami vseh razgrnjenih dokumentov. Javna razgrnitev traja od 26. julija 2022 do vključno 2. septembra 2022.

Osnutki območnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov ter okoljski poročili z dodatkoma za varovana območja narave so dostopni preko spletne strani ZGS (Povezava do strani), kjer je dostopen tudi spletni obrazec za podajanje pripomb.

V času javne razgrnitve si lahko celotno gradivo za območje OE Nazarje in Kamniško – Savinjski LUO ogledate tudi v prostorih območne enote Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje. Informacije glede razgrnjenih gradiv lahko pridobite tudi preko e-pošte: vid.preloznik@zgs.si, blaz.presecnik@zgs.si ali tel. 03 83 93 770.

ZGS bo po koncu javne razgrnitve in javne obravnave v čim večji meri upošteval prejeta mnenja in pripombe ter dokumente, na katere se konkretne pripombe nanašajo, ustrezno dopolnil in jih posredoval pristojnim Ministrstvom skladno s postopki določenimi v pravnih predpisih.

Vsem deležnikom se za njihovo sodelovanje in podana mnenja in pripombe že v naprej iskreno zahvaljujemo.