Predmet poziva

Občina Mozirje objavlja:

javni poziv za uporabo Športne dvorane Mozirje

Športna dvorana je namenjena individualnim in skupinskim športom (mali nogomet, rokomet, odbojka, košarka, idr. ) ter organizaciji tekem in turnirjev, večjih prireditev in koncertov. Nudimo vam redni in občasni najem.

Na podlagi prispelih vlog in sklenjenih pogodb med lastnikom in najemniki bo lastnik izdelal urnik najema športne dvorane.

Pogoji za prijavo

Na poziv se lahko prijavijo športna in druga društva (tudi sekcije društev, ki se ukvarjajo s športom), njihova združenja, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Mozirje in izven nje ter drugi posamezniki.

Pogoji za uporabo prostorov v večnamenski Športni dvorani v Mozirju

Uporabnik Športne dvorane mora:

  • Pred začetkom uporabe skleniti pogodbo o uporabi.
  • V skladu z določili v pogodbi poravnati izstavljene račune o uporabi Športne dvorane.
  • Spoštovati in upoštevati Pravilnik o uporabi.
  • Spoštovati in upoštevati Hišni red Športne dvorane.
  • Pisno določiti odgovorno osebo za vadbo skupin za vsak termin uporabe dvorane.
  • Sporočiti vsako spremembo odgovorne osebe najmanj v 15 dneh po spremembi.
  • Spoštovati dogovorjen urnik.
  • Uporabljati le prostore za katere ima sklenjeno pogodbo o uporabi.

Za vsak najem (enkraten ali dolgoročen) se sklepa pogodba o najemu z Občino Mozirje.

Roki in način prijave

Vloge za uporabo Športne dvorane morajo prosilci poslati na naslov: Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje s pripisom Vloga za uporabo športne dvorane, oddajo jo lahko tudi osebno na sedežu občine ali po e-pošti na naslov: benjaminkanjir@gmail.com . Obrazec VLOGA lahko prejmete na sedežu Občine Mozirje, Šmihelska cesta 2, v Mozirju ali na spletni strani: www.mozirje.si .

Prijave bomo zbirali do vključno 18. avgusta 2022. Po tem datumu bomo vse interesente posamično povabili k podpisu pogodbe. Občina Mozirje si kot lastnik Športne dvorane pridržuje pravico, da razporedi termine glede na racionalno izkoriščenost in v skladu z Zakonom o športu.

Informiranje kandidatov

Kandidati bodo o dodeljenih terminih obveščeni po elektronski pošti. Za dodatne informacije lahko zainteresirani pokličejo na telefonsko številko 031 366 230 (Benjamin Kanjir).

Tudi po končanem javnem pozivu bo najem dvorane možen izključno na podlagi pisne vloge. Obrazec VLOGA dobite na sedežu Občine Mozirje (Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje) ali na spletni strani: www.mozirje.si .