Objavljamo javni razpis za izbiro koncesionarja za izvajanje storitev obvezne lokalne gospodarske 24-urne dežurne službe javne službe na področju opravljanja pogrebne in pokopališke dejavnosti na območju Občine Mozirje.

Celotno dokumentacijo si lahko prenesete s klikom na spodnji gumb.

Rok za oddajo vlog je 12. 7. 2023 do 12.00.

Javno odpiranje vlog bo potekalo v sejni sobi Občine Mozirje, na naslovu Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje dne 12. 7. 2023, ob 15.00.

Pogosta vprašanja

V razpisni dokumentaciji za Javni razpis za izbiro koncesionarja za izvajanje storitev obvezne lokalne
gospodarske 24 urne dežurne pogrebne službe
V Občini Mozirje, je v Navodilih vlagateljem za izdelavo vloge pod zap. štev. 2 .1 Vsebina in oblika
vloge navedeno, da moramo priložiti
Program izvajanja javne službe. Naše vprašanje je: Kaj naj ta program vsebuje?
Prosimo za odgovor.

ODGOVOR:

Program dela je vezan na vsebino koncesije in naj vsebuje podatke o tem, kaj bodo oziroma morajo
narediti glede na predmet koncesije ( prevzem pokojnika, prvi odvoz pokojnika, dežurna služba….).

Pri izpolnjevanju obrazca štev. OBR-2 postavka PREDRAČUNSKA CENA imamo eno vprašanje in sicer
pri postavki »ocena količine na leto«. Vi ste v obrazec zapisali število 50. Ali lahko to število
spremenimo na podlagi lastne ocene pokojnikov za določeno območje?

ODGOVOR:

Razpisne dokumentacije z obrazci se ne sme spreminjati.