Občina Mozirje razpisuje oddajo trosobnega neprofitnega stanovanja v najem.

Stanovanje id. št.  920-986-8, v izmeri 78,23 m2 bivalne površine, s pripadajočim kletnim prostorom, se nahaja na naslovu Šolska ulica 39, 3330 Mozirje. Stanovanje je vseljivo takoj po zaključku razpisa.

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, dvignejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis,  v vložišču Občine Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje ali na spletni strani www.mozirje.si (kliknite na gumb pod to objavo).

Pisne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami se vloži osebno ali po pošti v zaprti kuverti na naslov Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje. Pod naslovom na sprednji strani kuverte mora biti pripis »RAZPIS ZA STANOVANJE – NE ODPIRAJ«, na hrbtni strani kuverte pa mora biti naveden vlagatelj z imenom in naslovom.

Kuverte se oddajo najpozneje 24. 5. 2019 do 12. ure na sedež Občine Mozirje, ali so oddane na pošto 23. 5. 2019 do konca delovnega dne. O izidu razpisa bodo vlagatelji obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za oddajo vlog.

Dodatne informacije podaja Janez JANKO na telefonski številki 03 839 33 12 v času uradnih ur.