Občina Mozirje na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, sprejetega programa upravljanja s stvarnim premoženjem ter sklepa 6. seje Občinskega sveta Občine Mozirje z dne 22.10.2019, objavlja javni razpis za odprodajo trosobnega stanovanja velikosti 78,10 m2 v tretji etaži večstanovanjskega objekta, ki se nahaja na naslovu Savinjska cesta 22, 3330 Mozirje.

Izklicna cena stanovanja znaša 69.200,00 €. Zainteresirani ponudniki morajo kot jamstvo za resnost ponudbe do izteka roka oddaje ponudbe plačati varščino v višini 10 % ocenjene vrednosti stanovanja v višini 6.920,00 €.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb SMO PODALJŠALI IN SICER je najkasneje do petka 6.12.2019 do 12.00 ure na naslov organizatorja: Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje.

Merilo za izbor je ekonomsko najugodnejša ponudba. Razpisna dokumentacija in navodila se nahajajo na spodnji povezavi:

Dodatne informacije: Janez JANKO, gsm 051 312 150

RAZPISNA DOKUMENTACIJA