Objavljamo javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov v lasti Občine Mozirje.

Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.

Končni rok za prejem prijav je 05.10.2022 do 10:00 ure.

Prijave morajo do zgoraj navedenega roka prispeti na naslov Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje.

Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, dne 05.10.2022 ob 10:05 uri.