Objavljamo javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij ter njihovih programov in projektov v letu 2019.

Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene najkasneje do 28. 6. 2019. Za pravočasno prispele se bodo štele vloge, ki bodo prispele na sedež občine (vložišče) do končnega roka za predložitev prijave, to je do 28. 6. 2019 do 13. ure.