Občina Mozirje letos zaključuje projekt Celovite energetske sanacije Osnovne šole Mozirje in Športne dvorane Mozirje. Zaradi kulturovarstvenih pogojev je bilo treba aktivnosti obnove prilagoditi, pri čemer je Občina povzela model javno-zasebnega partnerstva.

Energetske analize kot podlaga investicijskega načrta

Pripravljavci Investicijskega programa za Energetsko sanacijo objektov OŠ Mozirje in ŠD Mozirje, GE projekt, projektiranje,d.o.o., so v dokumentu predstavili rezultate projekta.
Specifični kazalniki v preglednici (Tabela 46) prikazujejo razmerja med višino investicije, površino objektov, obstoječo letno porabo in porabo po sanaciji v kWh ter letnim prihrankom energije v kWh, ki je razlika med letno porabo energije v kWh na leto pri obstoječem stanju objektov ter letno porabo energije v kWh na leto v primeru izvedene sanacije.

Letni prihranek energije po obnovi 358.065 kWh

Predvideno je, da bo skupni letni energijski prihranek sanacije OŠ Mozirje in ŠD Mozirje 358.065 kWh, skupni prihranek stroškov ob uspešno izpeljani sanaciji pa 30.043,99 EUR letno. Pri tem bo največji letni prihranek stroškov energije pri sanaciji OŠ Mozirje, kjer se predvideva 23.176,02 EUR prihranka.

Sofinanciranje iz Kohezijskega sklada

Projekt je bil financiran iz sredstev Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 na podlagi prednostne osi ”Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja”, prednostne naložbe: ”Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in v stanovanjskem sektorju”, in sicer v okviru specifičnega cilja prednostne naložbe Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju.

Več o Kohezijskem skladu na www.eu-skladi.si.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.