Občina Mozirje se je energetske obnove lotila po modelu energetskega pogodbeništva, ki v projekte prenov vključuje potrebna zasebna sredstva, kar je natančneje definirala Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb.

Sodelovanje s podjetjem Esotech

Na podlagi razpisa je bil za sodelovanje izbran zasebni partner podjetje Esotech. Javno-zasebni model omogoča finančne rešitve, ki so ključne za izvedbo projekta. Dela se končujejo v letošnjem letu.

Obravnavane različne variante izvedbe

V investicijskem dokumentu, ki je bil pripravljen na podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag, so identificirani sanacijski ukrepi, predvsem aktivnosti v zvezi z gradbenim ovojem ter strojnimi in elektro inštalacijami. V dokumentu so obravnavane različne variante izvedbe investicije z vidika možnosti zapiranja finančne konstrukcije z lastnimi sredstvi, nepovratnimi sredstvi Kohezijskega sklada in sredstvi zasebnega partnerja po modelu javno-zasebnega partnerstva (JZP).

Projekt ima širše družbene učinke in dolgoročno prispeva k razvoju Mozirja

Na podlagi finančne analize in primerjave variant posameznih načinov financiranja je sklenjeno, da z vidika Občine ni izkazana finančna upravičenost projekta z lastnimi sredstvi. Pri varianti izvedbe projekta po modelu JZP so finančni kazalniki z vidika upravičenosti javnega partnerja tudi pod mejnimi vrednostmi upravičenosti, a vendar v primerjavi z ostalimi variantami najmanj neugodni.

Športna dvorana Mozirje in Osnovna šola Mozirje sta infrastruktura javnega značaja, ki ima širše družbene učinke. Projekt bo tako prispeval k več družbenim učinkom in imel več družbenih koristi, zato posledično zgolj vidik finančnih kazalnikov ni najbolj primeren za odločanje o upravičenosti projekta.

Sofinanciranje iz Kohezijskega sklada

Projekt je bil financiran iz sredstev Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 na podlagi prednostne osi ”Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja”, prednostne naložbe: ”Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in v stanovanjskem sektorju”, in sicer v okviru specifčnega cilja prednostne naložbe Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju.

Več o Kohezijskem skladu na www.eu-skladi.si.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.