lokalne-volitve-2022NAVODILA ZA IMENOVANJE VOLILNIH ODBOROV za volitve župana in članov občinskega sveta v Občini Mozirje na volitvah 20.11.2022.

Politične stranke, druge organizacije občanov v Občini Mozirje ter občani lahko najpozneje do vključno 15.09.2022 dajo svoje predloge za imenovanja predsednika in člane volilnega odbora ter njihovih namestnikov občinski volilni komisiji.

Volilni odbor sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki. Imenujejo se z odločbo. Predsednik in člana volilnega odbora ter njihovi namestniki se imenujejo izmed občanov, ki imajo stalno prebivališče v Občini Mozirje.

Predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik ne more biti zakonec, oče, mati, otrok, sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec kandidata v volilni enoti, v kateri je ta volilni odbor imenovan, niti ne more živeti s kandidatom v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti.

Oseba, imenovana v volilni odbor, je dolžna obvestiti pristojno občinsko volilno komisijo v treh dneh po javni objavi kandidatur oziroma listi kandidatov o svojem sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, določenim v prejšnjem odstavku.

Predlog predlagatelj pošlje po pošti na naslov Občinske volilne komisije Občine Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje ali po e-pošti na naslov: obcina@mozirje.si.

Predlog za imenovanje kandidata za volni odbor mora vsebovati osebne podatke ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčno številko in transakcijski račun.

Predlagatelj mora ob vložitvi predlogov za vsakega od kandidatov za predsednika in člana volilnega odbora oziroma njune namestnike priložiti njegovo pisno izjavo, da soglaša z imenovanjem v volilni odbor, in njegovo pisno izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javni objavi kandidatur oziroma listi kandidatov pisno obvestil občinsko volilno komisijo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, kot izhaja iz 3.odstavka.

Predsedniku, članu volilnega odbora in njunemu namestniku, ki je s kandidatom v sorodstvenem ali drugem razmerju, navedenem v 3.odstavku, preneha funkcija v volilnem odboru. Občinska volilna komisija ga razreši in imenuje nadomestnega predsednika oziroma člana volilnega odbora ali njunega namestnika. Kandidat za nadomestnega predsednika volilnega odbora oziroma člana ali njunega namestnika mora priložiti pisno izjavo, da soglaša z imenovanjem v volilni odbor, in pisno izjavo o tem, da ni v sorodstvenem ali drugem razmerju, določenem v 3. odstavku.

Pri imenovanju članov volilnih odborov se najprej upoštevajo predlogi političnih strank, s katerih list kandidatov so bili na zadnjih volitvah v občinski svet izvoljeni kandidati, in sicer po vrstnem redu glede na število izvoljenih kandidatov pri čemer v primeru enakega števila odloči žreb, nato pa predlogi drugih političnih strank in lokalnih skupnosti ter njihovih delov, tako da je zagotovljena politično pluralna sestava volilnih odborov. Če predlogov ni ali jih je premalo, se za manjkajoče člane določijo uradniki, zaposleni v organih državne uprave ali upravi lokalne skupnosti.

Občinska volilna komisija ima diskrecijsko pravico, da lahko predlaganim kandidatom sama določi funkcijo v volilnem odboru.

Navodila so pripravljena na podlagi določil veljavnega Zakona o lokalnih volitvah ter Zakona o volitvah v državni zbor.