Do sedaj je financiranje letnega programa športa urejal pravilnik iz leta 2002. Na pobudo pristojnega ministrstva ter ugotovitev računskega sodišča je treba ta predpis sprejeti kot odlok.

Odlok se sprejema v dveh fazah.

  1. V prvi fazi je odlok obravnaval občinski svet in ga sprejel. Sledi javna obravnava. Športna društva bodo seznanjena z osnutkom odloka, ki bo v 30-dnevni javni obravnavi in bodo nanj lahko dala svoje pripombe.
  2. Po preteku 30 dni, sledi druga obravnava (sprejem). Do takrat bo občinska uprava pregledala vse podane pripombe in jih argumentirano vključila v odlok za drugo obravnavo, ali pa jih bo argumentirano zavrnila.

V osnutku, ki ga najdete v nadaljevanju, so zajete vse postavke, ki se lahko sofinancirajo in so določena v nacionalnem programu športa. Le redke občine, to so predvsem mestne občine, sofinancirajo vse navedene postavke. Postavke, ki jih bo občina Mozirje sofinancirala, so vse, razen prečrtanih.

Vabimo vas, da si preberete osnutek odlokaMorebitne pripombe in predloge, povezane z Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v Obličini Mozirje, nam v roku 30 dni (do 11. 5. 2021) posredujte na elektronski naslov: obcina@mozirje.si.