Služba vlade za obnovo po poplavah in plazovih je 29. 5. 2024 poslala občinam Rečica ob Savinji, Gornji Grad, Luče, Mozirje, Šoštanj, Ljubno in Nazarje osnutke sklepov vlade, ki se nanašajo na objekte, opredeljene v 151. a členu Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (ZIUOPZP) iz avgusta 2023.

Sklepi so pripravljeni na podlagi strokovnih mnenj, ki jih je oblikovala Državna tehnična pisarna, na strokovnih podlagah strokovnjakov geološke, hidrološke in gradbene stroke. Strokovna mnenja je potrdil tudi Svet Vlade Republike Slovenije za obnovo. Sklepi se nanašajo na nekatere objekte iz območja navedenih občin, za ostale objekte, ki so bili evidentirani kot ogroženi, se strokovna mnenja še pripravljajo.

Osnutek sklepa mora biti v skladu z zakonom razgrnjen najmanj 15 dni na krajevno običajen način v posamezni občini. Sklepom so dodana tudi strokovna mnenja in potrditve Sveta vlade za obnovo.

Gradivo si lahko prenesete s klikom na spodnji gumb.

Vsi lastniki in zainteresirana javnost lahko svoja mnenja, pripombe in predloge na objavljene dokumente posredujejo do vključno 12. junija 2024 na e-naslov: gp.sopp@gov.si, s pripisom “pripombe na sklep” in navedbo naslova objekta ter številko strokovnega mnenja, navedenega v sklepu. Celotno gradivo objavljamo na spletni strani o javnih objavah Službe vlade za obnovo po poplavah in plazovih.

Za vse dodatne informacije in vprašanja se lahko obrnete preko navedenega elektronskega naslova ali na telefon 01 478 11 65.