Razvojna agencija SAŠA opozarja, da je 20. september 2023 skrajni rok za oddajo vlog za povračilo škode v gospodarstvu.

Želimo vas opozoriti, da lahko v skladu s pogoji, vlogo oddajo tudi tisti podjetniki, ki niso bili neposredno oškodovani ter nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji. V kolikor imate vprašanja, se lahko obrnete na točko SPOT Svetovanje v Nazarjah – Ana Marinčič, 051 493 330.

1.   Pomoč samozaposlenim

Pomoč je namenjena tistim samozaposlenim, ki jim bodo prihodki v letu 2023 zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 glede na leto 2022 upadli za najmanj 25 odstotkov. Ukrep je namenjen: samozaposlenim, družbenikom in kmetom, ki so iz tega naslova vključeni v obvezno socialno zavarovanje.

Kot pogoj je določeno tudi, da upravičena oseba na dan oddaje izjave nima neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti.

Pomoč bo izplačana za mesece avgust, september, oktober, november in december 2023, ter znaša:1200 evrov na mesec za samozaposlene; 760 evrov na mesec za samozaposlene v kulturi, 1020 evrov na mesec za kmete.

Izjava, ki jo bodo morali samozaposleni predložiti za pomoč, bo upravičencem na voljo na eDavkih predvidoma 25. septembra. Izjavo je treba vložiti do 30. septembra, prvo izplačilo bo izvedeno 10. oktobra.

2.   Povračilo gospodarske škode

S tem ukrepom je predvideno sofinanciranje nastale škode na strojih in opremi, škodo nastalo zaradi uničenja zalog in/ali škodo zaradi izpada prihodka.

Rok:  20. septembra 2023

Izpolnjen obrazec morajo oškodovanci poslati: po elektronski pošti na naslov poplave2023.mgts@gov.si ali po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor (z oznako »Poplave avgust 2023«).

POMEMBNO

  • Tudi, če vaše podjetje ni bilo neposredno oškodovano, lahko oddate vlogo za povračilo škode v gospodarstvu.  Upravičeni ste,  v kolikor ima vaše podjetje sedež v Republiki Sloveniji in ste utrpeli škodo (na strojih in opremi in/ali zalogah in/ali škodo zaradi izpada prihodka) v eni izmed prizadetih občin. Pri tem upoštevajte, še pogoj, da zaradi posledic poplave v avgustu 2023 ne morete poslovati ali imate oteženo poslovanje.
  • Vlogo za povračilo škode v gospodarstvu (za stroje in opremo, zaloge in izpad prihodka) lahko vložijo tudi tisti, podjetniki, ki so v AJPES vpisani kot nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji (naprimer turistične kmetije). Poleg omejitev, ki veljajo za ostale dejavnosti, upoštevajte, da so iz te sheme izločena podjetja iz naslednjih dejavnosti: primarni sektor kmetijske proizvodnje, sektor ribištva in akvakulture, kakor ju določa Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1379/2013, in predelava in trženje kmetijskih proizvodov, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cen ali količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je dala na trg zadevna gospodarska družba, ali kadar je pomoč pogojena s tem, da je delno ali v celoti prenesena na primarne proizvajalce.

Podatki so informativne narave. Podrobnejše informacije najdete na spletni strani Ukrepi za pomoč gospodarstvu za odpravo posledic škode v poplavah / https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/slovenijo-prizadele-najhujse-poplave/ukrepi-za-pomoc-gospodarstvu/