Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje – Občina Mozirje

Projekt se bo izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014−2020, 6. prednostne osi: Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite uporabe virov, Prednostna naložba 6.1: Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve, Specifični cilj 1: Zmanjševanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

Projekt je skladen z vsemi splošnimi pogoji OP 2014−2020, in sicer:

 1. je usklajen s cilji 6. prednostne osi OP EK »Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite uporabe virov«;
 2. prispeva k Specifičnemu cilju 1: Zmanjševanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod;
 3. je opredeljen v okviru obdobja upravičenosti;
 4. je skladen s pravili o državnih pomočeh;
 5. je skladen s horizontalnimi načeli trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih možnosti in dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide ter enakosti moških in žensk.

Projekt bo imel vpliv v Vzhodni kohezijski regiji. Namen projekta je zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod v aglomeraciji 8186 Mozirje, ki ima več kot 2000 PE. Prav tako je cilj zagotoviti ustrezno čiščenje komunalnih odpadnih vod prebivalcev občin Mozirje, Nazarje in Rečica ob Savinji. Cilj projekta je izgradnja sekundarnega kanalizacijskega sistema v aglomeraciji 8186 Mozirje ter izgradnja in dograditev Centralne čistilne naprave Mozirje. S tem bo zagotovljeno ustrezno čiščenje odpadnih vod v treh občinah, odvajanje odpadnih vod in zagotovljena najmanj 98% priključenost v aglomeraciji 8186 Mozirje ter naslednji spremljevalni cilji:

 • zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaženja
 • varovanje in zaščita vodnih virov
 • sanacija virov onesnaževanja iz naselij
 • postavitev optimalnega koncepta odvajanja in čiščenja odpadnih vod
 • izboljšana kakovost površinskih in podzemnih voda
 • izboljšani življenjski pogoji prebivalstva
 • zmanjšani pritiski na naravno okolje
 • izboljšani pogoji za učinkovito ohranitev biotske raznovrstnosti v regiji
 • izboljšana varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacije.

Kazalniki za doseganje ciljev so:

 • izgradnja čistilne naprave na skupno kapaciteto 6.000 PE z dogradnjo gnilišča,
 • novogradnja in dograditev kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji 8186 Mozirje v skupni dolžini 2.324,84 m.

V okviru operacije se bo realizacija predvidenih ukrepov spremljala preko naslednjih kazalnikov rezultata, vezano na krovni programski dokument Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020:

 • Povečanje obremenitev s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2000 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi 

Projekt bo prispeval k dodatni priključitvi 177 prebivalcev aglomeracije 8186 Mozirje ter skupno 2.639 prebivalcev priključenih na centralno čistilno napravo Mozirje.

Skupna vrednost celotnega investicijskega projekta znaša 4.404.117,16 EUR z DDV po stalnih cenah. Ker gre za gradbena dela, ki se bodo izvajala za javni sektor ob upoštevanju javno naročniške zakonodaje, na katero inflacija nima vpliva, so stalne cene enake tekočim. Navedeno vključuje celotne upravičene in neupravičene stroške projekta, torej upravičena sredstva s strani KS, državni prispevek in lastna sredstva vseh treh občin.