2537_1574235951_okmozirje_logo

Dne 9. 7. 2021 je stopil v veljavo Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2021), ki v 7. členu določa, da ima Svet zavoda Knjižnica Mozirje, ki je organ upravljanja zavoda, pet članov. Sestavljen je iz treh predstavnikov občine ustanoviteljice, enega predstavnika delavcev zavoda in enega predstavnika uporabnikov knjižnice oz. zainteresirane javnosti.

Občina Mozirje poziva uporabnike Knjižnice Mozirje, da podajo predloge za imenovanje predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v Svet zavoda Knjižnica Mozirje.

Predloge zbiramo s pomočjo spodnjega obrazca do vključno 25. 8. 2021. Občinski svet Občine Mozirje bo nato v skladu s 5. odstavkom 7. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mozirje imenoval predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v Svet zavoda. Mandat članov traja pet let in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mozirje

Zbiranje prijav je zaključeno.