Občina Mozirje na podlagi sprejetega programa upravljanja stvarnega  premoženja ter sklepa Občinskega sveta Občine Mozirje objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nezazidanega stavbnega zemljišča.

Predmet prodaje in izklicna vrednost: nezazidano stavbno zemljišče, parc. št.: 766/2, k.o. 920-Mozirje, v skupni velikosti 302 m2. Zemljišče se nahaja ob nogometnem igrišču v Lokah pri Mozirju in je po OPN namenjeno za gradnjo stanovanjskih objektov. Izhodiščna cena je 15.100,00 € oziroma 50 €/m2. DDV znaša 22% in ni zajet v ceni. Stroški izvedbe javnega razpisa in sestave pogodbe bremenijo prodajalca. DDV in ostali stroški v vezi vpisa v zemljiško knjigo bremenijo kupca.

Pogoji prodaje:  Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne ponudbe. Nakup po načelu videno–kupljeno. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino za resnost ponudbe v višini  10 % izhodiščne cene (1.510,00 €) na transakcijski račun Občine Mozirje št. 01279-0100018729 pri Uradu za javna plačila Žalec. Varščina se neuspešnim ponudnikom vrne najpozneje v roku 7 dni .

Postopek in kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: O najugodnejšem ponudniku bo odločila Komisija za oceno ponudb. Prodajna pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno, oziroma v primeru, da bo ponudnik samo eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni in izpolnjuje vse pogoje prodaje. Kolikor bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudnikov, lahko Komisija pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja. Odločitev komisije je dokončna.

Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe: Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, z oznako »Ponudba za nakup nezazidanega stavbnega zemljišča v Mozirju – ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden naslov oziroma ime ponudnika. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do vključno srede 25.1.2023 do 15.30 ure. Javno odpiranje ponudbe bo isti dan 25. 1. 2023 ob 16. uri, v prostorih Občine Mozirje, Šmihelska cesta 2. Vsa dodatna pojasnila dobite na tel. 03/839-33-02 ali e-pošti: obcina@mozirje.si.