Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Mozirje (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji grad, Ljubno in Luče, štev. 7/98, Ur. l. RS št. 69/02, 112/04 in 54/10 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2023) Občina Mozirje objavlja

RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE MOZIRJE

1. Razpisuje se zbiranje predlogov za podelitev naslednjih priznanj Občine Mozirje za leto 2024:

  • nagrada Občine Mozirje,
  • zlata plaketa z priznanjem.

2. Predlogi za podelitev posameznih priznanj se zbirajo:

ZA NAGRADO OBČINE MOZIRJE
se predlagajo društva ali organizacije Občine Mozirje, za vidne dosežke na najrazličnejših področjih dela in ustvarjanja ali ob njihovih pomembnejših jubilejih. Nagrada Občine Mozirje je denarna. O višini nagrade odloči občinski svet in zanjo zagotovi sredstva v občinskem proračunu. Poleg denarne nagrade se nagrajencu izroči tudi diploma.

ZA ZLATO PLAKETO S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE
se predlagajo posamezniki, podjetja, zavodi, društva in druge organizacije za posamične uspehe ali vidne dosežke na najrazličnejših področjih dela in ustvarjanja ali ob njihovih pomembnejših jubilejih. Zlata plaketa s priznanjem se podeljuje v obliki zlate plakete in pisnega priznanja.

3. Predloge za podelitev priznanj Občine Mozirje lahko podajo fizične osebe, podjetja, zavodi, druge organizacije in skupnosti, društva, župan in delovna telesa Občinskega sveta Občine Mozirje. Predlogi morajo biti pisni, obrazloženi in z naslednjo obvezno vsebino:

  • osnovni podatki o predlagatelju;
  • podatki o predlaganem kandidatu za priznanje;
  • obvezna obrazložitev predloga;
  • vrsta priznanja;
  • podpis vlagatelja.

4. Priznanja Občine Mozirje podeljuje Občinski svet Občine Mozirje.
O podelitvi posamezne vrste priznanja odloči občinski svet s sklepom, po opravljenem razpisu za zbiranje predlogov.

Če je za posamezno vrsto priznanja več predlogov, pripravi predlog za odločanje na občinskemu svetu Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Mozirje. Dokončen sklep pa sprejme in potrdi Občinski svet Občine Mozirje.

5. Priznanja se podelijo praviloma na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Mozirje.

6. Predloge za podelitev priznanja pošljite v zaprtih kuvertah na naslov:
Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje – RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ – NE ODPIRAJ, do vključno 4. 3. 2024.