Objavljamo Razpis za dodelitev sredstev finančne pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Mozirje za leto 2020.

Celotno razpisno dokumentacijo si lahko prenesete na svoj računalnik s klikom na gumb na koncu te objave.

Upravičenci do pomoči

  1. pravne in fizične osebe, ki ustrezajo merilom za mikro, majhna in srednje velika podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma v primerih ukrepov po 21. členu Uredbe 702/2014/EU pravne in fizične osebe, dejavne v kmetijskem sektorju, ter v primerih ukrepov po 38. členu Uredbe 702/2014/EU pravne in fizične osebe, dejavne v gozdarskem sektorju, ter so vpisane v register kmetijskih gospodarstev;
  2. registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine;
  3. dijaki in študentje programov kmetijstva in gozdarstva, ki so člani kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine.

Upravičeni stroški po tem razpisu so le tisti, ki so nastali 1.1.2020 do vključno 31.12.2020.

Rok za predložitev vlog in način predložitve

Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, Mozirje ali osebno v sprejemni pisarni občine do vključno 23. 11. 2020 (velja datum poštnega žiga).

Dodatne informacije

Ivo Glušič
03/839 33 06
ivo.glusic@mozirje.si