Objavljamo Razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav velikosti do 50 PE na območju Občine Mozirje za leto 2020.

Zainteresirani prosilci lahko oddajo vloge – prijavne obrazce za dodelitev finančnih sredstev skladno s Pravilnikom kadarkoli v tekočem letu, vendar najdlje do 30. novembra.

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa dosegljiva na spodnji povezavi (kliknite na gumb “Prenesi razpisno gradivo”). Zainteresirani prosilci lahko dvignejo razpisno dokumentacijo tudi v vložišču Občine Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje.

Prijave oziroma vloge je potrebno oddati ali poslati s priporočeno pošti na naslov: Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje. Vlogo je potrebno poslati v zapečateni kuverti, kuverta mora biti na sprednji strani označena z napisom »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – MČN 2020«. Na hrbtni strani kuverte mora biti naziv in naslov vlagatelja.

Skrajni rok za vložitev zahtevka z dokazili za koriščenje sredstev za namen nakupa in gradnje malih čistilnih naprav je 20.12.2020.

Dodatne informacije v zvezi s tem razpisom lahko zainteresirani pridobijo na Občini Mozirje, na tel. 03/839 33 02, oziroma na JP Komunala Mozirje na tel št. 03/839 36 58.