Za dobo 30 dni se javno razgrne dopolnjeni osnutek »Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo hleva za molznice – kmetija Glušič« z ID št. 1692, ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje, št. proj. 19/20, november 2020.

Javna razgrnitev bo potekala v času od 12. novembra do 14. decembra 2020.

V času javne obravnave, ki bo v sredo 2. decembra 2020 ob 12. uri, v sejni sobi  Občine Mozirje, vam bo za vsa pojasnila na razpolago pripravljavec dopolnjenega osnutka »Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo hleva za molznice – kmetija Glušič«.

Zainteresirana javnost, ki si želi udeležiti javne obravnave, mora vsaj 2 delavna dneva pred terminom javne obravnave napovedati svojo navzočnost na mail: obcina@mozirje.si ali tel. št. 03-839-33-02 in navesti svojo tel. št., preko katerih bo obveščena o načinu izvedbe javne obravnave zaradi ukrepov covid-19.

Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svoje pripombe in predloge v knjigo pripomb, jih pisno posredujejo na naslov Občine Mozirje,  Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje  ali pa posredujejo  na elektronski  naslov obcina@mozirje.si (v rubriko »zadeva« obvezno navesti ključne besede »OPPN gradnja hleva za molznice – kmetija Glušič«) do konca javne razgrnitve. Rok za oddajo pripomb  poteče zadnji dan javne razgrnitve 14. decembra 2020 do 12 ure.

Prav tako lahko vsi zainteresirani svoje pripombe in predloge podajo pisno ali ustno na zapisnik na dan javne obravnave, ki bo v sredo 2. decembra 2020 ob 12. uri.

Celoten sklep in ostalo gradivo je na voljo na povezavi na spodnjem gumbu.