Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08) ter 11. člena Odloka o oglaševanju, obveščanju in usmerjevalnem sistemu v Občini Mozirje (Uradni list RS, št. 109/07 in št. 54/10), župan Občine Mozirje objavlja naslednji

S K L E P
O POGOJIH ZA UPORABO PLAKATNIH MEST V OBČINI MOZIRJE V ČASU REFERENDUMA O ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAHZAKONA O VODAH (OdZV-16) – v NEDELJO 11.07.2021

I.

S tem sklepom se določajo plakatna mesta ter pogoji in način plakatiranja na javnih površinah kakor tudi pravice in obveznosti organizatorjev REFERENDUMA O ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VODAH na območju občine Mozirje

II.

Za čas predvolilne kampanje Občina Mozirje določa, da je dovoljeno brezplačno lepljenje in nameščanje plakatov na mestih, ki so v ta namen že določena in sicer: – informativna tabla pred avtobusno postajo v Mozirju, – informativna tabla na večnamenskem prostoru pred Mozirskim gajem, – informativna tabla pred bloki na Praprotnikovi ulici, – informativna tabla pri JP Komunala Mozirje, – zelenica na vzhodni strani avtobusne postaje v Mozirju in – travnik na zahodni strani Mozirja med Savinjo in obvoznico na relaciji od Delejevega jezu do izliva Mozirnice v Savinjo.

III.

Na obstoječih brezplačnih oglasnih mestih lahko organizatorji plakate nameščajo pod določenimi pogoji: – plakate namešča vsak organizator sam, – vsak organizator lahko namesti po en plakat standardne velikosti B2 (50x70cm) na informativno tablo, – odstranjevanje in prelepljanje že nameščenih plakatov drugih organizatorjev je prepovedano, – v času volilnega molka je prepovedano nameščati nove plakate, – pri nameščanju prenosnih panojev so organizatorji dolžni zagotavljati varnost udeležencev v cestnem prometu, skladno z določbami veljavnega Odloka o cestah, – plakatiranje izven plakatnih mest, ki so opredeljena s sklepom je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljavca zemljišča. Plakate, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili tega sklepa, bo odstranila pooblaščena oseba Občine Mozirje, na stroške organizatorja.

IV.

Organizatorji referendumske kampanje morajo najkasneje v 15-ih dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druga volilno propagandna sporočila s plakatnih mest. V nasprotnem primeru bo plakate v skladu z 8. čl. ZVRK (Ur. l. RS št. 41/07, 103/07, 105/08) odstranila pristojna služba občine na stroške organizatorja referendumske kampanje.

V.

Pogoji za uporabo plakatnih mest veljajo na območju občine Mozirje v času izvajanja REFERENDUMA O ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VODAH in pričnejo veljati z dnem objave na spletni strani Občine Mozirje.

ŽUPAN OBČINE MOZIRJE
Ivan SUHOVERŠNIK, l.r.