Občina Mozirje nadaljuje z izgradnjo sekundarnega fekalnega kanalizacijskega omrežja v delu naselja Nove Loke in jugozahodnem delu Mozirja, kjer še ni urejeno odvajanje odpadnih vod, ki bi se zaključevalo v čistilni napravi.

V ta namen investitor namerava na omenjenem območju zgraditi sekundarno fekalno kanalizacijo, ki bo priključena na obstoječo čistilno napravo Mozirje.

Po izgradnji in pridobljenem uporabnem dovoljenju projektirane kanalizacije se obstoječe greznice ukinejo.

Pri gradnji se upoštevajo zahteve posameznih soglasodajalcev, na mestih gradnje po cesteh se le-te obnovijo.

S tem projektom želimo zaključiti ureditev aglomeracije, ki se priključuje na čistilno napravo Mozirje.

Več o tem si lahko ogledate v gradivu, ki je na voljo na povezavi na spodnjem gumbu.