SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA – SD OPN 1

Javno naznanilo

Dokumenti:
Odlok_o_OPN_označene_spremembe
Odlok_o_SD_OPN_1
Obrazložitev_SD_OPN_1_9_10_2017
Povzetek za javnost-dopolnjen osnutek
Grafika IZVEDBENI del
Grafika STRATEŠKI del

obrazec Pripombe na spremembo OPN

Stališča do predlogov in pripomb, podanih ob javni razgrnitvi OPN občine Mozirje