Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje je izdala Sklep št. 844-18/2022-13-DGZR z dne 12. 08. 2022, s katerim je določilo, da se prične ocenjevanje škode zaradi posledic suše v letu 2022.
Oškodovance, ki so utrpeli škodo v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi suše v letu 2022, vabimo k oddaji vlog. Izpolnjene vloge zbiramo od 08. septembra 2022 do vključno 19. septembra 2022.

Prosimo vas, da škodo prijavljajo le tisti oškodovanci, ki so dejansko utrpeli škodo. Pogoj je tudi, da so oškodovanci vpisani v register kmetijskih gospodarstev oz. imajo številko KMG-MID. Če KMG-MID ni urejen na datum 31. 05. 2022, oškodovanec ni upravičen do državne pomoči. Velikost prijavljene površine zemljišč mora biti večja od 1ha primerljivih površin. Navedene površine in kulture morajo biti skladne s podatki v subvencijski vlogi oz. z zadnjim izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev, če vloga ni bila oddana.

Izpolnjene vloge na obrazcu št. 2, ki je na voljo na spletni strani Občine Mozirje in v tajništvu Občine Mozirje, je potrebno oddati na Občino Mozirje, Šmihelska cesta 2, Mozirje, s priporočeno pošiljko ali osebno ali na elektronski naslov obcina@mozirje.si do vključno 19. 09. 2022.
K izpolnjeni vlogi na obrazcu št. 2, priložite kopijo obrazca D iz subvencijske vloge oz. izpis iz registra kmetijskih gospodarstev in fotografije o škodi.