Uradne ure

PON: 08.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00
TOR: 08.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00
SRE: 08.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00
PET: 08.00 – 13.00

Direktor občinske uprave

mag. Ivo Glušič
Soba 232
Tel.: (03) 839 33 06
E-pošta: ivo.glusic@mozirje.si
Naloge:

 • vodenje dela občinske uprave;
 • koordiniranje in usklajevanje dela NOE ter skrb za delovno disciplino;
 • opravljanje najzahtevnejših nalog občinske uprave in sodelovanje v projektnih skupinah ter oblikovanju analiz, načrtov, informacij;
 • izdajanje odločb v upravnem postopku na prvi stopnji;
 • sodelovanje pri pripravi proračuna in spremljanje porabe sredstev;
 • odločanje o pravicah iz delovnega razmerja;
 • odgovornost za delo področja negospodarskih dejavnosti;
 • opravljanje drugih organizacijskih nalog v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrb za sodelovanje z UE in drugimi državnimi organi;
 • samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših nalog;
 • izdelava zahtevnih izvedbenih aktov, ki jih sprejema župan in OS;
 • vodenje in izvajanje nalog s področja obrambnih načrtov in civilne zaščite.
 • priprava proračuna in skrb za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi;
 • planiranje finančnih tokov;
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, poročil in drugih gradiv;
 • samostojno opravljanje nalog s področja malega gospodarstva, turizma, kmetijstva in ostalih gospodarskih dejavnosti (komunalna energetika, CRPOV);
 • izdajanje odločb v upravnem postopku na prvi stopnji;
 • Samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.

Tajništvo

Urška Pesan
Soba 231 (Župan – soba 230)
Tel.: (03) 839 33 02
E-pošta: obcina@mozirje.si
Naloge:

 • izvajanje nalog pisarniškega poslovanja in drugih administrativnih opravil;
 • urejanje dokumentarnega in arhivskega gradiva;
 • opravljanje administrativnih in organizacijsko-tehničnih opravil pri izvedbi protokolarnih dogodkov;
 • opravljanje zahtevnejših administrativnih del po odredbi nadrejenega;
 • vodenje evidence;
 • izvajanje tajniških nalog;
 • pripravljanje in organiziranje sestankov;
 • druge naloge po odredbi tajnika in župana.

Finančnica

Bernarda Finkšt
Soba 234
Tel.: (03) 839 33 14
E-mail: bernarda.finkst@mozirje.si

Naloge:

 • sodelovanje pri pripravi in izvrševanju proračuna ter nadzor nad porabo proračunskih sredstev;
 • samostojno kontiranje in fakturiranje vseh knjigovodskih evidenc;
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zaključnega računa;
 • zbiranje, urejevanje in pripravljanje statističnh podatkov;
 • odgovarjanje za zakonitost in pravilnost postopkov s svojega delovnega področja;
 • opravljanje drugih nalog s področja financ.

Finance in računovodstvo

Romana Lenart
Soba 235
Tel.: (03) 839 33 42
E-mail: romana.lenart@mozirje.si

 • knjiženje poslovnih proračunskih dogodkov;
 • priprava, izdelava in posredovanje dokumentacije v zvezi s plačilnim prometom;
 • priprava, vnos in obračun plač ter vodenje vseh evidenc s tega področja;
 • priprava, vnos, obračun sejnin, nagrad, avtorskih honorarjev ter vodenje vseh evidenc s tega področja;
 • vodenje in spremljanje evidence zdravstvenega zavarovanja brezposelnih oseb;
 • vodenje analitičnih evidenc saldakontov: kupcev in dobaviteljev, usklajevanje terjatev in obveznosti;
 • evidenca in inventura osnovnih sredstev.

Sodelavec za investicije

Jaka Vačovnik
Soba 224
Tel.: (03) 839 33 10
E-mail: jaka.vacovnik@mozirje.si
Naloge:

 • vodenje občinskih investicij in investicij javnih zavodov in podjetij;
 • planiranje in koordinacija vzdrževanja objektov infrastrukture;
 • naloge s stanovanjskega področja;
 • vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji;
 • izdajanje odločb na prvi stopnji;
 • naloge s področja stavbnih zemljišč;
 • opravljanje drugih upravnih nalog.

Višji svetovalec II.

Janez Janko
Soba 226
Tel.: (03) 839 33 12
E-mail: janez.janko@mozirje.si
Naloge:

 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev s področja okolja in prostora;
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih poročil;
 • vodenje in odločanje v zahtevanih upravnih postopkih;
 • vodenje nalog s področja prostorskega razvoja in planiranja;
 • vodenje nalog s področja javnih gospodarskih služb;
 • vodenje investicij v pristojnosti občine;
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.

Urbanist

Jože Sinur *
Tel.: (03) 83 933 17
E-mail: joze.sinur@velenje.si

* V Mozirju v pisarni ob sredah, četrtkih in petkih.

Vzdrževalec

Benjamin Kanjir
Avla vhoda Športna dvorana Mozirje
Tel.: GSM 031 366 230
E-mail: benjaminkanjir@gmail.com