Za gradivo za seje občinskega sveta kliknite tukaj

Člani občinskega sveta

Člani občinskega sveta v tekočem mandatnem obdobju so:

Jožef Jelen SDS
Mag. Tanja Zupan Voler SDS
Ivan Čopar SDS
Nina Žmavc SDS
Mag. Peter Goltnik Lista prihodnosti
Urška Car Lista prihodnosti
Mag. Borut Repše Lista prihodnosti
Boštjan Goličnik SLS
Marko Presečnik SLS
Lilijana Rakun SLS
Alenka Brezovnik N.Si
Mag. Damjan Kocjanc N.Si
Mark Molnar SD

Pristojnosti občinskega sveta

V okviru svojih pristojnosti občinski svet:

 • sprejema statut občine;
 • sprejema odloke in druge občinske akte;
 • sprejema prostorske in druge plane razvoja občine;
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun;
 • imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta;
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta;
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni s tem zakonom drugače določeno;
 • imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin.
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine;

Občinski svet odloča tudi o na občino z zakonom prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ.

Delovna telesa

Občinski svet ima naslednja delovna telesa:

 • komisijo za mandatna vprašanja – volitve in imenovanja
 • statutarno pravno komisijo,
 • odbor za gospodarske dejavnosti,
 • odbor za negospodarske dejavnosti,
 • odbor za javne finance.

Občinski svet lahko imenuje tudi druga delovna telesa.

Delovna telesa občinskega sveta imajo predsednika, ki je član občinskega sveta in štiri člane. Člani delovnega telesa so lahko člani občinskega sveta ali občani, razen članov komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja, ki morajo biti člani občinskega sveta. Najmanj polovica članov delovnega telesa mora biti članov občinskega sveta.

O izvolitvi članov delovnega telesa se glasuje javno. Predsednika in člane delovnega telesa imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja, ali na predlog najmanj treh članov sveta. Kandidate iz vrst občanov lahko predlagajo tudi občani in zainteresirane organizacije v občini.

Komisija za mandatna vprašanja – volitve in imenovanja

Marko Presečnik predsednik
Jože Jelen član
Peter Goltnik član
Alenka Brezovnik član
Mark Molnar član

Odbor za javne finance

Peter Goltnik predsednik
Ivan Čopar član
Lilijana Rakun član
Alenka Skok član
Luka Paulič član

Odbor za negospodarske dejavnosti

Mark Molnar predsednik
Nina Žmavc član
Borut Repše član
Mojca Finkšt član
Jure Repenšek član

Odbor za gospodarske dejavnosti

Damjan Kocjanc predsednik
Ivan Čopar član
Borut Repše član
Marko Presečnik član
Tajda Reberčnik član

Statutarno pravna komisija

Tanja Zupan Voler predsednik
Lilijana Rakun član
Urška Car član
Lara Port član
Nejc Klančnik član

Nadzorni odbor

Janez Pirnat predsednik
Darja Planinšek član
Marta Veder Svetina član
Gregor Verbuč član
Barbara Miklavžina član

Hitre povezave