Člani občinskega sveta

Člani občinskega sveta v tekočem mandatnem obdobju so:

Mag. Peter Goltnik Lista prihodnosti
Urška Car Lista prihodnosti
Mag. Borut Repše Lista prihodnosti
Alenka Skok Lista prihodnosti
Marko Presečnik SLS
Roman Čretnik SLS
Boštjan Goličnik SLS
Jožef Jelen SDS
Nada Brinovšek SDS
Janez Pirnat SDS
Mag. Damjan Kocjanc N.Si
Alenka Brezovnik N.Si
Miha Brodnik Gibanje Svoboda

Pristojnosti občinskega sveta

V okviru svojih pristojnosti občinski svet:

 • sprejema statut občine;
 • sprejema odloke in druge občinske akte;
 • sprejema prostorske in druge plane razvoja občine;
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun;
 • imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta;
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta;
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni s tem zakonom drugače določeno;
 • imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin.
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine;

Občinski svet odloča tudi o na občino z zakonom prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ.

Delovna telesa

Občinski svet ima naslednja delovna telesa:

 • komisijo za mandatna vprašanja – volitve in imenovanja
 • statutarno pravno komisijo,
 • odbor za gospodarske dejavnosti,
 • odbor za negospodarske dejavnosti,
 • odbor za javne finance.

Občinski svet lahko imenuje tudi druga delovna telesa.

Delovna telesa občinskega sveta imajo predsednika, ki je član občinskega sveta in štiri člane. Člani delovnega telesa so lahko člani občinskega sveta ali občani, razen članov komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja, ki morajo biti člani občinskega sveta. Najmanj polovica članov delovnega telesa mora biti članov občinskega sveta.

O izvolitvi članov delovnega telesa se glasuje javno. Predsednika in člane delovnega telesa imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja, ali na predlog najmanj treh članov sveta. Kandidate iz vrst občanov lahko predlagajo tudi občani in zainteresirane organizacije v občini.

Komisija za mandatna vprašanja – volitve in imenovanja

Mag. Peter Goltnik predsednik
Jože Jelen član
Marko Presečnik član
Alenka Brezovnik član
Miha Brodnik član

Odbor za javne finance

Mag. Damjan Kocjanc predsednik
Alenka Skok član
Jože Jelen član
Peter Šart član
Darja Planinšek član

Odbor za negospodarske dejavnosti

Mag. Borut Repše predsednik
Nada Brinovšek član
Alenka Brezovnik član
Mojca Finkšt član
Jernej Dobelšek član

Odbor za gospodarske dejavnosti

Janez Pirnat predsednik
Urška Car član
Marko Presečnik član
Jernej Zajc član
Helena Žagar član

Statutarno pravna komisija

Roman Čretnik predsednik
Urška Car član
Nada Brinovšek član
Urška Švigelj član
Liljana Rakun član

Nadzorni odbor

Marta Svetina Veder predsednica
Nejc Klančnik član
Boštjan Iršič član
Jure Repenšek član
Gašper Brodnik član