Za gradivo za seje občinskega sveta kliknite tukaj

Člani občinskega sveta

Člani občinskega sveta v tekočem mandatnem obdobju so:

Jožef JelenSDS
Mag. Tanja Zupan VolerSDS
Ivan ČoparSDS
Nina ŽmavcSDS
Mag. Peter GoltnikLista prihodnosti
Urška CarLista prihodnosti
Mag. Borut RepšeLista prihodnosti
Boštjan GoličnikSLS
Marko PresečnikSLS
Lilijana RakunSLS
Alenka BrezovnikN.Si
Mag. Damjan KocjancN.Si
Mark MolnarSD

Pristojnosti občinskega sveta

V okviru svojih pristojnosti občinski svet:

 • sprejema statut občine;
 • sprejema odloke in druge občinske akte;
 • sprejema prostorske in druge plane razvoja občine;
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun;
 • imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta;
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta;
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni s tem zakonom drugače določeno;
 • imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin.
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine;

Občinski svet odloča tudi o na občino z zakonom prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ.

Delovna telesa

Občinski svet ima naslednja delovna telesa:

 • komisijo za mandatna vprašanja – volitve in imenovanja
 • statutarno pravno komisijo,
 • odbor za gospodarske dejavnosti,
 • odbor za negospodarske dejavnosti,
 • odbor za javne finance.

Občinski svet lahko imenuje tudi druga delovna telesa.

Delovna telesa občinskega sveta imajo predsednika, ki je član občinskega sveta in štiri člane. Člani delovnega telesa so lahko člani občinskega sveta ali občani, razen članov komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja, ki morajo biti člani občinskega sveta. Najmanj polovica članov delovnega telesa mora biti članov občinskega sveta.

O izvolitvi članov delovnega telesa se glasuje javno. Predsednika in člane delovnega telesa imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja, ali na predlog najmanj treh članov sveta. Kandidate iz vrst občanov lahko predlagajo tudi občani in zainteresirane organizacije v občini.

Komisija za mandatna vprašanja – volitve in imenovanja

Marko Presečnikpredsednik
Jože Jelenčlan
Peter Goltnikčlan
Alenka Brezovnikčlan
Mark Molnarčlan

Odbor za javne finance

Peter Goltnikpredsednik
Ivan Čoparčlan
Lilijana Rakunčlan
Alenka Skokčlan
Luka Pauliččlan

Odbor za negospodarske dejavnosti

Mark Molnarpredsednik
Nina Žmavcčlan
Borut Repšečlan
Mojca Finkštčlan
Jure Repenšekčlan

Odbor za gospodarske dejavnosti

Damjan Kocjancpredsednik
Ivan Čoparčlan
Borut Repšečlan
Marko Presečnikčlan
Tajda Reberčnikčlan

Statutarno pravna komisija

Tanja Zupan Volerpredsednik
Lilijana Rakunčlan
Urška Carčlan
Lara Portčlan
Nejc Klančnikčlan

Nadzorni odbor

Janez Pirnatpredsednik
Darja Planinšekčlan
Marta Veder Svetinačlan
Gregor Verbuččlan
Barbara Miklavžinačlan

Hitre povezave