Objavljamo sklep o postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjsko območje Loke EUP MO86 – del. Ureditveno območje OPPN se nahaja južno od reke Savinje in obsega parcelo 667/54 v k.o. Mozirje v Občini Mozirje in je veliko cca 1.639 m2.