Sledimo cilju »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014−2020, 6. prednostne osi: »Boljše stanje okolja in biotske
raznovrstnosti«, Prednostna naložba 6.1: Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve, Specifični cilj 1: Zmanjševanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

V okviru operacije se bo realizacija predvidenih ukrepov spremljala preko naslednjih kazalnikov rezultata, vezano na krovni programski dokument Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020:

 • Povečanje obremenitev s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2000 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi

Spremljevalni cilji projekta:

 • zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaženja,
 • varovanje in zaščita vodnih virov,
 • sanacija virov onesnaževanja iz naselij,
 • postavitev optimalnega koncepta odvajanja in čiščenja odpadnih vod,
 • izboljšana kakovost površinskih in podzemnih voda,
 • izboljšani življenjski pogoji prebivalstva,
 • zmanjšani pritiski na naravno okolje,
 • izboljšani pogoji za učinkovito ohranitev biotske raznovrstnosti v regiji in
 • izboljšana varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacije.

Kaj lahko pričakujete?

 • izgradnja CČN Mozirje z dogradnjo gnilišča

Na območju obstoječe čistilne naprave v Mozirju je predvidena nova čistilna naprava za primarno in sekundarno čiščenje komunalne odpadne vode, ki s kapaciteto 6000 PE v celoti zadostila sedanje in bodoče.

Nova tehnologija čiščenja odpadne vode za čistilno napravo temelji na primarnem mehanskem predčiščenju in sekundarnem biološkem čiščenju z modificiranim procesom aktivnega blata, ki zagotavlja učinkovito odstranjevanje dušikovih spojin v procesu biološke denitrifikacije.

Občina Mozirje  nadaljuje z izgradnjo sekundarnega fekalnega kanalizacijskega omrežja v  delu naselja Loke, Nove Loke, jugozahodnem delu Mozirja in ob Šmihelski cesti, kjer še ni urejeno odvajanje odpadnih vod, ki se zaključuje v čistilni napravi Mozirje.  Prav tako se ureja  neustrezno kanalizacijsko vejo na Aškerčevi in Praprotnikovi ulici. novonastajajoče naselje ob Šmihelski cesti in se priključuje na obstoječi kanalizacijski vod.

Izgradnja načrtovane fekalne kanalizacije predstavlja rešitev odvajanja odpadnih vod za obstoječe objekte in za predvidene dopolnilne gradnje znotraj naselja in bo funkcionalno povezana z že obstoječo kanalizacijo.

Po izgradnji in pridobljenem uporabnem dovoljenju projektirane kanalizacije  se obstoječe greznice ukinejo.